Wednesday, November 27, 2013

महात्मा फुले समता पुरस्कार मानपत्र

ज्येष्ट विचारवंत आणि संपादक श्री. कुमार केतकर-"महात्मा फुले समता पुरस्कार मानपत्र"